Fri proces

Vi yder advokathjælp til fri proces

I henhold til retsplejeloven kan du få fri proces, når du opfylder de økonomiske betingelser beskrevet nedenfor, og når du har en rimelig grund til at føre retssag.

Hvad betyder fri proces?

Fri proces betyder, at du som absolut hovedregel ikke skal betale nogen del af omkostningerne.

Du bliver fri for at betale retsafgift, og du får beskikket en advokat, som betales af det offentlige, og som ikke må kræve dig for noget særskilt salær. Taber du sagen betaler statskassen også de idømte sagsomkostninger til modparten. Du skal heller ikke betale omkostningerne til fx. syn og skøn under sagen eller til vidnegodtgørelse.

I særlige tilfælde kan retten dog bestemme, at den part, som har fri proces, helt eller delvis skal erstatte statskassen omkostningerne. Det gælder fx. hvis det under sagen viser sig, at der er givet fri proces på grundlag af forkerte oplysninger fra ansøgeren.

Selv om du har fri proces, skal der ske anmeldelse af sagen til din retshjælpsforsikring, hvis du har en sådan. Normalt vil omkostningerne ved sagen herefter blive betalt af retshjælpsforsikringen, men uden at du skal betale nogen del af omkostningerne. Du vil således ikke blive pålagt at betale en evt. selvrisiko, når du har fri proces, selvom retshjælpsforsikringen betaler omkostningerne forbundet med sagen.

Fri proces betyder, at du som absolut hovedregel ikke skal betale nogen del af omkostningerne. Du bliver fri for at betale retsafgift, og du får beskikket en advokat, som betales af det offentlige, og som ikke må kræve dig for noget særskilt salær. Taber du sagen betaler statskassen også de idømte sagsomkostninger til modparten. Du skal heller ikke betale omkostningerne til fx. syn og skøn under sagen eller til vidnegodtgørelse.

I særlige tilfælde kan retten dog bestemme, at den part, som har fri proces, helt eller delvis skal erstatte statskassen omkostningerne. Det gælder fx. hvis det under sagen viser sig, at der er givet fri proces på grundlag af forkerte oplysninger fra ansøgeren.

Selv om du har fri proces, skal der ske anmeldelse af sagen til din retshjælpsforsikring, hvis du har en sådan. Normalt vil omkostningerne ved sagen herefter blive betalt af retshjælpsforsikringen, men uden at du skal betale nogen del af omkostningerne. Du vil således ikke blive pålagt at betale en evt. selvrisiko, når du har fri proces, selvom retshjælpsforsikringen betaler omkostningerne forbundet med sagen.

Hvem kan få fri proces?

Det er ikke alle, som kan få fri proces. Du kan kun få fri proces, hvis du opfylder nedenstående økonomiske betingelser, som er fælles med betingelserne for at få offentlig retshjælp.

De økonomiske grænser for fri proces

Beløbsgrænserne reguleres hvert år. I 2024 tages der udgangspunkt i tallene på din årsopgørelse for 2022, og er du enlig, kan du få retshjælp og fri proces, hvis din personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst, inkl. eventuel aktieindkomst, er 371.000 kr. eller derunder.

Lever du i samlivsforhold eller er du gift, beregnes beløbsgrænsen på grundlag af din og din samlevers eller ægtefælles samlede indkomst i 2022. Du kan kun få retshjælp og fri proces, hvis jeres samlede personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst, inkl. eventuel aktieindkomst, ligger på 471.000 kr. eller derunder.

Har du og din ægtefælle eller samlever har modstridende interesser – f.eks. i ægteskabssager og/eller forældremyndighedssager – skal din ægtefælle eller samlevers indkomst ikke regnes med. I sager om offentlig skifte af fællesboet, skal din samlevers ellers ny ægtefælles indkomst medregnes.

Til de nævnte tal skal lægges et børnetillæg på 64.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos dig eller i overvejende grad forsørges af dig. Du kan ikke beregne børnetillæg, hvis du betaler fradragsberettigede børnebidrag til barnet eller børnene.

Er du f. eks. enlig forsørger med to børn under 18 år, kan du i 2023 få retshjælp og fri proces, hvis din 2022-indkomst er på 499.000kr. eller derunder, nemlig 371.000 kr.+ 2 børnetillæg à 64.000kr.

Afviger dine aktuelle indkomstforhold væsentligt fra din indkomst i 2022, f.eks. fordi du er blevet arbejdsløs, kan man anvende de aktuelle indkomstforhold, hvilket skal behørigt dokumenteres.

Det har ingen betydning, om du har formue. Selv millionærer kan således normalt få fri proces og retshjælp.

Du bør altid medbringe din og din ægtefælles/samlevers årsopgørelser til det første møde med advokaten, som herefter straks vil kunne fortælle dig, om du opfylder betingelserne.

Er dette tilfældet, skal du underskrive et ansøgningsskema, som normalt udfyldes af advokaten. Det er også advokaten, der sørger for det praktiske med at søge om tilskud til retshjælpen på det lokale dommerkontor.

Civilstyrelse behandler ansøgninger

Det er Civilstyrelsen, som behandler ansøgninger om fri proces. De skal foretage vurderingen af, om du har rimelig grund til at føre retssag, dvs. om du har en rimelig mulighed for at vinde sagen.

 Det er uden betydning, om du er sagsøger eller sagsøgt.

I sager om separation eller skilsmisse vil Civilstyrelsen næsten altid give fri proces til sagsøgeren, forudsat at de økonomiske betingelser er opfyldt.
I alle andre sager foretager Civilstyrelsen en grundig prøvelse af dine udsigter til at vinde sagen, og det er derfor meget vigtigt, at sagen bliver belyst så godt som muligt fra din side allerede på dette tidlige tidspunkt.

Du kan få fri proces til næsten alle typer af retssager, dog ikke straffesager. Som typiske eksempler kan nævnes ægteskabssager, lejesager, funktionærsager, erstatningssager og sager om mangler ved fast ejendom.

Du kan ikke få fri proces til sager, der afgøres administrativt, f. eks. samværssager eller bidragssager ved statsamtet. Man kan normalt heller ikke få fri proces til sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed, inkassosager, eller private injuriesager.
Får du afslag på fri proces, kan du klage over Civilstyrelsens afgørelse til Procesbevillingsnævnet. Klagefristen er 4 uger fra du har fået meddelt afslag.