Advokat til forældremyndighed, bopæl og samvær

Advokatfirmaet Dickmeiss hjælper som advokat med forældremyndighed, bopæl og samvær

Vi har stor erfaring med at hjælpe både små og store familier med at løse problemstillinger vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. I de kommende afsnit vil vi beskrive de væsentligste udfordringer hertil.

Fælles forældremyndighed - Krav og fælles beslutninger

Som udgangspunkt har man som forældre til et barn fælles forældremyndighed. Hvis I er gift, opnås automatisk fællesforældremyndighed. Hvis I ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I huske at anmelde aftale om fælles forældremyndighed eller afgive en omsorgs- og ansvarserklæring.

Fælles forældremyndighed indebærer, at begge forældre skal være enige om de væsentligste beslutninger vedrørende barnet. Det er for eksempel beslutninger om skolevalg, flytning til udlandet (men ikke flytning indenlands), navnevalg, religiøst tilhørsforhold og risikobetonede fritidsaktiviteter.

De daglige beslutninger vedrørende barnet træffes af den forælder, som barnet bor hos. Det kan være beslutninger om, hvor barnet skal gå i institution, hvad barnet skal spise og drikke, hvem der skal være barnets læge, hvilke (ikke farlige) fritidsaktiviteter barnet skal deltage i, hvem barnet skal lege med m.m.

Barnets bopæl, aftalt samvær og bopælsforælder

Hvis I ikke bor sammen og har fælles forældremyndighed, skal I aftale hvem jeres barn/børn skal bo hos og anmelde dette til folkeregisteret. Herudover skal I aftale samvær for den af forældrene, som barnet/børnene ikke bor hos.

Dette samvær kan udgøre op til 7 dage over en 14-dages periode. Selvom I aftaler en 7/7- samværsordning, skal barnet formelt have bopæl registreret hos den ene forælder – der formelt kaldes bopælsforælderen.

Som jeres advokat til forældremyndighed rådgiver vi om alt dette, skulle det blive nødvendigt.

Delt bopæl

Det er dog muligt at aftale en såkaldt ”delt bopæl”. En delt bopæl er en aftale mellem forældrene, og dette kan godt registreres i CPR- registeret, men derudover har den ikke virkning over for omverdenen.

Dvs. barnet har kun ét sygesikringsbevis, og kun den forælder, der reelt har barnet boende, kan søge om boligsikring eller andre sociale ydelser med et hjemmeboende barn.

En af parterne kan ensidigt ophæve den delte bopæl. Det sker blot ved at meddele dette. Man kan godt aftale delt bopæl, selvom der ikke er en samværsordning.

Samvær mellem børn og forældre

Børn har ret til samvær med begge forældre. Som udgangspunkt skal I selv aftale omfanget af samvær. Kan I ikke selv finde ud af det, kan I anmode Familieretshuset om at bistå jer. De vil prøve at hjælpe jer til at finde en gensidigt forsonlig ordning.

Ændring af forældremyndighed/bopæl/samvær

I kan altid selv aftale at ændre forældremyndighed eller bopælsretten over jeres barn, hvis I er enige herom. Her skal I igen give meddelelse om jeres beslutning til Familieretshuset. Ligeledes kan I aftale at ændre aftalte og fastsatte samværsordninger.

Uenighed om bopæl og forældremyndighed og samvær

Hvis der opstår uenighed mellem forældrene om, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres barnet, hvor barnet skal bo, eller hvilket samvær der skal være, og kan I ikke komme til enighed, kan I indgive ansøgning til Familieretshuset om, at forholdene skal ændres.

Som jeres advokat til forældremyndighed hjælper og rådgiver vi naturligvis i denne proces.

Sagens gang i Familieretshuset

Som udgangspunkt er der dog ikke behov for advokatbistand i forbindelse med sagens behandling i Familieretshuset, men det kan være en god ide allerede på dette tidspunkt at have en advokat i baghånden og rådføre sig med.

Nogle gange tager advokaten også med til møde i Familieretshuset. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få fri proces til en advokats bistand i familieretshuset, hvorfor du vil skulle afholde udgiften til advokaten for denne bistand.

Sagens indbringelse for Familieretshuset

Når sagen er indbragt for Familieretshuset, vil de indkalde jer til møde, og Familieretshuset vil igen forsøge at finde en forsonlig løsning mellem jer. Kan der ikke findes en mindelige løsning, vil Familieretshuset begynde at få sagen oplyst. De indhenter de nødvendige oplysninger for at afgøre, hvad der er bedst for barnet.

Det kan være udtalelse fra barnet skole eller børnehave, det kan være en samtale med barnet, en børnesagkyndig undersøgelse mv. Når sagen er oplyst, sender Familieretshuset sagen til Familieretten, der så afgør sagen.

Er der alene tvist om mindre samværsspørgsmål, f.eks. hvem der har hvilke uger i sommerferien, eller om hverdagssamværet skal udvides med en enkelt dag, kan  Familieretshuset træffe afgørelse herom.

Sagens gang i Familieretten

Først efter Familieretshuset har sendt sagen til Familieretten, indtræder advokaterne formelt i sagen, idet sagens behandling i Familieretten kræver, at hver af forældrene er repræsenteret af en advokat. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, kan du få fri proces til sagen.

Familieretten træffer afgørelse ud fra, hvad der er bedst for barnet. Lovens udgangspunkt er, at forældre har fælles forældremyndighed, og hvis dette fortsat er muligt, vil Familieretten træffe afgørelse, om hvor barnet skal have bopæl.

Forældremyndigheden fortsætter normalt altid fælles, og den fælles forældremyndighed kan kun ophæves, hvis der er holdepunkter for at antage, at det er til barnets bedste.

Kontakt til barnet prioriteres

Den fælles forældremyndighed bevares som udgangspunkt for at sikre, at jeres barn bevarer kontakten til jer begge, og at I som forældre i opretholder det fælles ansvar det er, at drage omsorg for og tage ansvar for jeres barn

Kan fælles forældremyndighed ikke fortsættes, f.eks. pga. uoverstigelige samarbejdsproblemer mellem forældrene, træffer Familieretten afgørelse om, hvem af forældrene, der skal have forældremyndigheden over barnet alene. Afgørelsen træffes igen ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Familieretten kan også træffe afgørelse om at overføre forældremyndigheden fra den ene forældre til den anden, eller bestemme at der skal være fælles forældremyndighed.

Endelig kan Familieretten i en sag om bopæl eller forældremyndighed tage stilling til spørgsmål om samvær, hvis parterne er uenige herom. Familieretten kan også tage stilling til samvær, selvom der ikke verserer en sag om bopæl eller forældremyndighed.

Oplysninger om barnet

Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, har den af jer, der ikke har del i forældremyndigheden, ret til at få oplysninger om jeres barns forhold fra skolen, børneinstitutioner og social- og sundhedsvæsnet, samt private sygehuse og privatpraktiserende læger og tandlæger.

Den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, har også ret til at få orientering om og deltage i generelle sociale aktiviteter på jeres barnets skole eller institution, som fx forældremøder eller sommerfest og juleklip.

Forældremyndighed og varsel for flytning

Alle forældre – uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej – skal med 6 ugers varsel give meddelelse til den anden forælder, hvis man planlægger at flytte barnets bopæl. Hvis den anden forælder ikke er enig i barnets flytning, kan sagen indbringes for Familieretshuset, der forhåbentlig kan nå at træffe afgørelse, inden flytningen iværksættes.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker os som din advokat til sager vedrørende forældremyndighed.