Prispolitik & Prisliste

Prispolitik hos Advokat Dickmeiss

Vi bekræfter opgave, priser m.v. i en ordrebekræftelse
Du vil gennem ordrebekræftelse blive informeret om, hvordan vi vil løse den opgave, du har givet os, samt hvad din udgift i den forbindelse forventes at være. Efter første indledende møde vil du modtage en ordrebekræftelse med denne information. Såfremt kontorets bistand ydes via den offentlige retshjælp vil dette fremgå af ordrebekræftelsen. En række af de opgaver vi påtager os er så standardiserede, at de kan tilbydes til faste priser. For andre ydelser vil prisen for vores bistand afhænge af den konkrete sag. Honoraret fastsættes blandt andet på baggrund af den tid, der medgår at løse opgaven efter timesatser, Herudover fastsættes honoraret på baggrund af sagens værdi og karakter og det med sagens forbundne ansvar.

Timesats for private og erhvervsklienter
Timesatsen for private klienter udgør kr. 2.200 og udgør for erhvervsklienter 2.400 kr. incl. moms.  Priserne er incl. moms. I sager der er egnet hertil vil der ved fastsættelse af honoraret herudover blive lagt vægt på opgavens karakter, tidsrammen for sagens løsning, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Kontoret vil i nogle sager bede om, at der indbetales et depositum til sikkerhed for kontorets arbejde i sagen.

Hvis sagen udvikler sig anderledes end beskrevet i ordrebekræftelsen
Udvikler sagen sig anderledes end beskrevet i ordrebekræftelsen vil du få dette forelagt inden omkostningerne i sagen overstiger overslaget.
Sekretærtid er inkluderet
Der opkræves ikke særskilt for salær sekretærtid og anden administrativ bistand. Kopiering, porto, scanning, og telefon- og faxomkostninger beregnes der ikke særskilt for, medmindre andet særskilt aftales.
Udgifter på sagen herudover f.eks. til transport, ekstern rådgivning mv. vil blive afkrævet betaling for svarende til kontorets udlæg. Såfremt sagen medfører megen transporttid vil det udtrykkelig af ordre­bekræftelsen fremgå, hvorledes dette afregnes.
Du kan altid standse arbejdet med kort varsel
Du kan når som helst pålægge os at standse arbejdet med din sag. I så fald må du betale honorar for det arbejde, der er udført indtil da.
Ved utilfredshed
Hvis der er noget, du er utilfreds med i forbindelse med kontorets bistand, håber vi, du vil meddele os det, så vi kan drøfte det. Hvis du ønsker at indgive egentlig klage over kontorets behandling af din sag, kan klage indgives til Advokatnævnet senest 3 måneder efter, du har konstateret det forhold, du vil klage over. Vil du klage over honoraret, kan det ske til Kredsbestyrelsen for Fyn. Det er samme adresse som Advokatnævnet. Adressen er: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Tlf. 33 96 97 98. www.advokatsamfundet.dk

Priser for advokatydelser

Prisliste pr. den 1. juli 2019

 

Priserne er angivet indholdende moms.

Testamente
Udarbejdelse af testamente. 4.000 kr.
Udarbejdelse af testamente i tilknytning til en hushandel. 3.000 kr.
Priserne er ekskl. retsafgift på 300 kr. til notaren
Ægtepagt
Udarbejdelse af ægtepagt, incl. tinglysning. 4.000 kr.
Udarbejdelse af ægtepagt i tilknytning til hushandel, incl. tinglysning 3.000 kr.
Priserne er ekskl. tinglysningsafgift, kr. 1.660
Familiejura
Familietjek. 3.000 kr.
Efterfølgende udarbejdelse af testamente (ekskl. retsafgift 300 kr.) 3.000 kr.
Efterfølgende udarbejdelse af ægtepagt (ekskl. tinglysningsafgift 1.660 kr.) 3.000 kr.
Fremtidsfuldmagt incl. rådgivningsmøde 2.250 kr.
Fremtidsfuldmagt – ekspedition (uden rådgivning) 1.250 kr.
Rådgivning
Rådgivning afregnes på baggrund af medgået tid med følgende timesatser:
Advokat – til private 2.200 kr.
Advokat – til erhvervsklienter – 1.920 kr. med tillæg af moms 2.400 kr.
Fast ejendom
Rådgivning og oprettelse af lejekontrakt for beboelse. 4.000 kr.
Udarbejdelse af samejeoverenskomst, fra 3.000 kr.
Udarbejdelse af sælgerpantebreve, ejerpantebreve samt digital tinglysning. 3.000 kr.
Udarbejdelse af skadesløsbreve samt digital tinglysning.
– ved samtidig tinglysning af Skifteattest, tillæg 500 kr.
1.000 kr.
Digital tinglysning pr. ekspedition, fra 1.000 kr.
Hushandler med ejendomsmægler
(Prisen er ekskl. tinglysningsafgift, der skal betales til retten.)
Køberrådgivning/Sælgerrådgivning
Omfatter gennemgang af købsaftale og handlens øvrige dokumenter samt rådgivning af køber/sælger i overensstemmelse med retningslinjer fra Danske Boligadvokater samt bistand til signering af digitalt skøde, gennemgang af refusionsopgørelse og berigtigelse af handlen.
7.195 kr.
I sager hvor advokat skal forestå digital tinglysning og evt. udarbejdelse af refusionsopgørelse tillægges yderligere. 1.995 kr.
(For ejendomme med en købs-/salgspris på mere end 3.000.000 kr. beregnes et tillægssalær på 0,1 % af det beløb, der overstiger 3.000.000 kr.)
Hushandler uden ejendomsmægler
(Priserne er ekskl. tinglysningsafgift, der skal betales til retten)
Rådgivning, udarbejdelse købsaftale, fremskaffelse af handlens dokumenter, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen og digital tinglysning. 12.500 kr.
Overdragelseserklæring mellem ægtefæller ifm. separation/skilsmisse. Omfatter rådgivning, udarbejdelse af overdragelseserklæring, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen og digital tinglysning.

Familiehandler. Omfatter rådgivning, udarbejdelse af købsaftale, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen, evt. udarbejdelse af gældsbrev (familielån) og digital tinglysning.

 8.000 kr.

 

8.000 kr.

Alle gebyrer for fremskaffelse af dokumenter, honorar til byggesagkyndig for udarbejdelse tilstandsrapport mv. betales ud over den faste pris. Det bemærkes, at advokatkontoret alene kan varetage den ene parts interesse i sådanne sager.
Selskabsret
Stiftelse af selskab. 5.000 kr.
Oprettelse af ejeraftale, fra 6.000 kr.
Udlændigesager
Familiesammenføring 8.000 kr.
Permanent opholdstilladelse 8.000 kr.
Offentlig retshjælp
Såfremt klienten opfylder kriterierne for at modtage  offentlig retshjælp, kan bistanden ydes i henhold hertil. Egenbetalingen forbundet hermed kan udgøre op til 1.552,50 kr.
Vi overholder regler for god advokatskik

I henhold til reglerne om god advokatskik skal en advokat når han påtager sig en opgave for private forbrugere lave en ordrebekræftelse med klienten, der oplyser om hvilken opgave advokaten skal bistå klienten med, hvor længe opgavens løsning forventes at vare og hvad advokaten skal have for det, herunder principperne for hvordan advokaten fastsætter sit salær. I erhvervsforhold skal advokaten efter anmodning på tilsvarende vis oplyse om sin bistand og vederlag.

Ordrebekræftelse på advokatopgaven

Advokatfirmaet DICKMEISS udfærdiger i overensstemmelse hermed altid en ordrebekræftelse i sager hvor han hjælper private forbrugere. Gennem en ordrebekræftelse vil du blive informeret om, hvordan han vil løse den opgave, du har givet ham, samt hvad din udgift i den forbindelse forventes at være. Efter første indledende møde vil du modtage en ordrebekræftelse med denne information. Såfremt Advokatfirmaet DICKMEISS’ bistand ydes via den offentlige retshjælp vil dette fremgå af ordrebekræftelsen.

En række af de opgaver, som Advokatfirmaet DICKMEISS påtager sig, er så standardiserede, at de kan tilbydes til faste priser. Se prislisten for advokatydelser

For andre ydelser vil prisen for Advokatfirmaet DICKMEISS’ bistand afhænge af den konkrete sag. I disse sager vil salæret blive fastsat med udgangspunkt i den tid, der medgår at løse opgaven. Advokatfirmaet DICKMEISS’ timesats i sager for private personer er som udgangspunkt 2.200 kr. pr. time inkl. moms, mens den i erhvervssager udgør 2.500 kr. inkl. moms. I nogle tilfælde vil Advokatfirmaet DICKMEISS bede om, at der indbetales et depositum til sikkerhed for sit arbejde i sagen.

Oversigt over dine muligheder for at få gratis advokathjælp

Som udgangspunkt skal man altid selv betale for hjælp fra en advokat, men i nogle situationer har du mulighed for gratis advokathjælp. På denne side har vi lavet en oversigt over situationer hvor advokathjælpen kan være helt eller delvis gratis.

 

Den gratis offentlige retshjælp

Der er lavet en ordning, hvor visse advokater kan yde retshjælp under ordningen “Offentlig retshjælp ved advokater”. Denne ordning giver mulighed for, at du kan få retshjælp af en advokat i visse typer sager. Det kræver, at du opfylder de økonomiske krav til at få offentlig retshjælp hos en advokat.

Offentlig retshjælp gives på tre trin og omfatter op til et par timers arbejde. Offentlig retshjælp på trin 2 og 3 indebærer, at du bliver opkrævet en andel af advokatens honorar, mens det offentlige betaler resten. Din andel kan udgøre op til 1.552,50 kr. Læs mere om offentlig retshjælp

  • Advokatfirmaet Dickmeiss yder offentlig retshjælp.
    Ring 63 130 130
Staten betaler din advokats honorar ved fri proces

I civile sager kan du få såkaldt fri proces, og dermed gratis advokathjælp til at anlægge en retssag, eller hvis du er sagsøgt. Kravene til at få fri proces er, at man skal have udsigt til at vinde sagen, og man skal opfylde de økonomiske betingelser for at få fri proces.

Vær opmærksom på, at fri proces ikke omfatter de indledende skridt frem til din sags anlæggelse, f.eks. korrespondance med din modpart om et kravs berettigelse. Fri proces gælder først, når retssagen er en realitet.

Har du fri proces, betaler staten din advokats honorar, og taber du sagen, betales som udgangspunkt også pålagte sagsomkostninger.

  • Ring på telefon 63 130 130 for at høre om dine muligheder for fri proces

Har du en retshjælpsforsikring?

Hvis du ikke opfylder kravene til at få fri proces, har du måske en indboforsikring, der indeholder retshjælpsdækning. Dette betyder, at dit forsikringsselskab vil betale for din advokats hononar og sagens omkostninger, herunder pålagte sagsomkostninger til modparten.

Det er et krav, at dit forsikringsselskab finder, at der er rimelig grund til at føre en sag. Læs mere under retshjælpsdækning

Retshjælpsdækning dækker kun udgifter fra det tidspunkt sagen bliver anlagt. Forsikringen dækker f.eks. således ikke den forudgående korrespondance med modparten om kravets berettigelse.

  • Ring på telefon 63 130 130 for at høre om dine muligheder med en retshjælpsforsikring

 

Du har ret til en gratis beskikket forsvarer i straffesager

Er du tiltalt i en straffesag, har du ret til at få en forsvarer beskikket, og dermed gratis advokathjælp. Staten betaler forsvarerens honorar, men bliver du dømt, kan retten pålægge dig at betale staten de udgifter, staten har haft til sagen, herunder din forsvarers honorar – Læs mere om forsvar i straffesager.

  • Kontakt straks på telefon 63 130 130, hvis du er involveret i en straffesag

 

Gratis advokathjælp i klagesager eller skattesager

Der findes andre situationer, hvor du kan være berettiget til at få betalt dine udgifter til advokat. Det gælder f.eks.i i visse klagesager eller skattesager.

  • RIng på telefon 63 130 130 for at høre om dine muligheder for gratis advokatbistand

 

Hvis du selv skal betale for advokatbistand

Skal du selv betale for vores bistand indgår vi en ordrebekræftelse, der oplyser om, hvordan vi afregner vores bistand. Du kan læse mere om vores priser og prispolitik

Åbningstider

Mandag – Torsdag: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00

Adresse

Albanigade 44. 1. sal
5000 Odense C
Telefon: 63 130 130
Email: info@advokatdickmeiss.dk